اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 487,299,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 12,700,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,938,904,693,517
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,152
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,135
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,060
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : قاسم آلودری ,عزت اله صیادنیا طیبی ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : --
ضامن نقد شوندگی اول : --
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/27 10,152 10,135 925 0 530,899,485 0 44,600,000 487,299,485 4,938,904,693,517
  2 1397/07/26 10,148 10,131 924 0 530,899,485 0 44,600,000 487,299,485 4,936,774,991,787
  3 1397/07/25 10,144 10,127 923 0 530,899,485 0 44,600,000 487,299,485 4,934,647,811,804
  4 1397/07/24 10,138 10,121 903 0 530,899,485 0 44,600,000 487,299,485 4,931,827,385,445
  5 1397/07/23 10,132 10,115 911 2,000,000 530,899,485 0 44,600,000 487,299,485 4,929,119,954,073
  6 1397/07/22 10,132 10,109 220 0 528,899,485 0 44,600,000 485,299,485 4,905,842,567,685
  7 1397/07/21 10,127 10,104 190 5,000,000 528,899,485 0 44,600,000 485,299,485 4,903,525,400,341
  8 1397/07/20 10,120 10,097 251 0 523,899,485 0 44,600,000 480,299,485 4,849,414,029,339
  9 1397/07/19 10,115 10,092 251 0 523,899,485 0 44,600,000 480,299,485 4,846,965,509,109
  10 1397/07/18 10,109 10,085 253 0 523,899,485 0 44,600,000 480,299,485 4,844,045,580,165
  11 1397/07/17 10,104 10,081 242 5,000,000 523,899,485 0 44,600,000 480,299,485 4,841,903,095,431
  12 1397/07/16 10,099 10,076 227 5,000,000 518,899,485 0 44,600,000 475,299,485 4,789,230,263,477
  13 1397/07/15 10,094 10,071 158 5,000,000 513,899,485 0 44,600,000 470,299,485 4,736,319,961,532
  14 1397/07/14 10,090 10,066 194 0 508,899,485 0 44,600,000 465,299,485 4,683,789,786,393
  15 1397/07/13 10,085 10,062 287 0 508,899,485 0 44,600,000 465,299,485 4,681,886,532,493
  16 1397/07/12 10,081 10,057 288 0 508,899,485 0 44,600,000 465,299,485 4,679,693,657,639
  17 1397/07/11 10,076 10,053 289 42,000,000 508,899,485 0 44,600,000 465,299,485 4,677,501,376,357
  18 1397/07/10 10,072 10,048 305 10,000,000 466,899,485 0 44,600,000 423,299,485 4,253,360,687,895
  19 1397/07/09 10,069 10,044 362 0 456,899,485 0 44,600,000 413,299,485 4,151,173,115,524
  20 1397/07/08 10,065 10,040 343 0 456,899,485 0 44,600,000 413,299,485 4,149,658,851,729